Kimler aile hekimi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleğini icra etmeye yetkili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 'devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları' belirleyen 48. maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerini taşıyan Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Aile Hekimi Uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip/ tabipler aile hekimi olabilirler.

Aile hekimliği uygulamaya geçişte aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sayılarının ve çalışma bölgelerinin tespiti nasıl yapılır?

Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi şartlar ile kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak belirlenir. Aile hekimliği uygulanan ve uygulanacak olan illerde ortalama 3500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimi çalışma bölgeleri tespit edilir. İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartları farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı değişiklik gösterebilir.

Bir aile hekimine kayıtlı kişi sayısı 1000 kişinin altına düşerse aile hekiminin durumu ne olur?

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla (aylık yapılan üçüncü bildirimde) 1000 kişinin altına düşmesi durumunda aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmeleri, ilgili vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirilir. Sözleşmesi fesih edilen aile hekiminin yerine bir başka hekim görevlendirilebilir. Sözleşmesi fesih olan hekim eski kadrosuna iade edilir.

Aile hekimliği uygulamalarında denetimler nasıl olacaktır?

Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir

Sağlık kayıtlarının tutulmasından kim sorumludur?

Aile hekimi verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar. Sağlık kayıtlarının tutulmasından aile hekimi sorumludur.

Aile hekimleri veya aile sağlığı elemanları kendi aralarında becayiş yapabilirler mi?

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde becayişle ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığından becayiş mümkün değildir.

Mecburi hizmet yapan bir hekim aile hekimi olarak görev yapılabilir mi?

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun'un Ek Madde 5 ' (Ek: 21.6.2005 ' 5371/1 md.) 2inci fıkrasında 'Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilirler veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilirler. Bu personelin aile hekimliğinde geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde bu uygulamadan kaynaklanan nedenlerle birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan Devlet hizmeti yükümlüsü personelin il içinde görev yeri değiştirilebilir.' denilmektedir. O il içerisinde olmak kaydıyla aile hekimi olarak çalışılan süre mecburi hizmetten sayılır.

Aile Hekimliği'nde ağız ve diş sağlığı hizmetleri nasıl olacaktır?

Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde devam ettirilecektir

Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki acil hizmetleri nasıl yürütülecektir?

Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür.

Yeni uygulamada birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların adı ne olacaktır?

Mevcut Durum
Planlanan
Sağlık Grup Başkanlığı
Toplum Sağlığı Merkezi
Sağlık Ocağı
AÇSAP Merkezi,
Kurum Hekimliği
VSD
Sağlık Merkezi
SSK Dispanseri
SSK Sağlık İstasyonu
Aile Sağlığı Merkezi
112 ACİL
112 ACİL
Sağlık Evi
Sağlık Evi


Aile hekimliği uygulaması içinde görev almak TUS (tıpta uzmanlık sınavı)'a girmeye veya farklı görevler için başvurmaya engel midir?

Aile hekimliği uygulaması içinde görev almak, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'na girmeye veya farklı görevler için başvurmaya engel değildir. Aile hekimliği uygulaması içinde çalışan hekim, farklı bir göreve başlamak için aile hekimliği uygulamalarından ayrılmak zorundadır.

Aile hekimliği uygulamasında özel hastanelerin pozisyonu ne olacak?

Özel hastanelerin pozisyonunda bir değişiklik olmayacaktır.

Aile hekiminin diğer merkezlerde muayene olan tanı ve tedavisini yaptıran hastasından haberdar olması gereklimidir?

Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ve bilgi işlem altyapısı Bakanlıkça oluşturulmak kaydıyla; ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilen veya bu kuruluşlara doğrudan müracaat eden kişilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilecektir. Aynı zamanda gebe ve bebek tespiti ile izlemleri, doğum ve bildirimi zorunlu hastalıklar gibi durumlar ile ilgili aile hekimine iletilmek üzere hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşu tarafından müdürlüğe en geç beş iş günü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Hastanelerde yapılan aşı, bebek ve gebe takipleri aile hekimlerince görülebilmektedir.

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanının izin hakları nasıl olacaktır?

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Bu personele, mazereti sebebiyle 5 gün daha izin verilebilir.(Daha ayrıntılı bilgi Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelikten öğrenilebilir.) Yıl içinde tek hekimin uygun görmesiyle toplam yirmi güne kadar hastalık izni kullanılabilir ve toplam yirmi günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İzinlerle ilgili mevzuat çalışmaları yapılmaktadır.

Sözleşmeli olmayan Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı izin hakları nasıl olacaktır?

Sözleşmeli olmayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları aile hekimliği hizmeti verdikleri müddetçe izinler bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tabidir.

Bayan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının doğum izni nasıl olacaktır?

Bayan personele doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın personelin isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir.

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı izin veya rapor aldığında ne olacaktır?

Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğindeki ilgili hükümler uygulanacaktır.

Yerleştirmelerde sadece hizmet puanı mı etkilidir ve hizmet puanı nasıl hesaplanır?

Yerleştirmeler iki grup halinde yapılacaktır. Başvuru yapan aile hekimliği uzmanları birinci grup, tabipler ve diğer uzman tabipler ise ikinci grup olacak şekilde hizmet puanına göre sıralanırlar. 8.6.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklanan bölge, grup ve puanlarına göre hizmet puanı hesaplanır.
Buna ek olarak Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp, aile hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olan ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre seçilerek birinci aşama uyum eğitiminde eğitici olarak yer aldığını belgeleyenler eğitici olarak katıldıkları her bir eğitim için Yönetmeliğimizde yer alan ek puanlamaya tâbi tutulurlar. Eğitimden kazanılan ek puanlar ülke genelinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere kişinin kadrosunun bulunduğu ilin aile hekimliği ilk yerleştirmesinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklenir.

Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin, hizmet puanı nasıl hesaplanacaktır?

Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Bu sıralamaya göre yerleştirmeler yapılır.

Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirmeleri nasıl olacaktır?

Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmesinde: Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile o ilin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Başvuru yapan aile hekimliği uzmanları birinci grup, tabipler ve diğer uzman tabipler ise ikinci grup olacak şekilde hizmet puanına göre sıralanırlar. Yerleştirmeler önce birinci grup olmak üzere en yüksek hizmet puanından başlanarak yapılır.
Birinci grubun yerleştirilmesinde Aile hekimliği uzmanları, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bununla birlikte dört (dâhil) - altı (dâhil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, altının üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak bir alt gruptan hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.
İkinci grubun yerleştirilmesinde birinci grubun yerleştirilmesinde tercih hakkını kullanmayan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabipler en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlerine göre boş kalan aile hekimliği pozisyonlarına yerleşirler.
İlk yerleştirmeye müracaat edip, yerleştirme işlemine katıldığı halde yerleştirme sırası kendisine gelmeden bütün pozisyonların dolması nedeniyle yerleştirilemeyenler yedek listeye kaydedilir. Yedek listeye ilk yerleştirmeden sonra ilave yapılmaz.

Kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirmeleri nasıl olacaktır?

İlde aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Bakanlıktan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir.

Pilot il dışından yerleştirmelere başvurmak için nereden onay almak gereklidir?

Pilot il dışından müracaat edenlerin görev yaptığı kadrodan ücretsiz izinli sayılmasına Bakanlık veya kurumunca muvafakat verilir. Memurlar ile sözleşmeli statüden ayrılacak olanların yerleştirilmeleri kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmeleri usulüne göre yapılır.

İlde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda yerleştirmeler nasıl yapılır?

İlde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarının boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda, en geç bir ay içinde aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme işlemi yapılır:
a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri.
Bu grupta bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihidir.
b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki birinci grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları.
c) 5258 sayılı Kanuna tabi olarak pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri ile pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri.
ç) Varsa yedek liste
İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.
d) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabipler.
Yerleştirme yapılırken, Bakanlığın internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve il içinde yer değiştirme talebi olan personelin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir. (a) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerde personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

Aile sağlığı elemanları nasıl yerleşecekler?

Aile sağlığı elemanları aile hekimleriyle anlaşma doğrultusunda Valilikle sözleşme imzalarlar.

Yerleştirme günü aile hekimi hastalık gibi herhangi bir nedenle yerleştirmeye katılamazsa ne olur?

Yerleştirme işlemi için adayın kendisinin bizzat katılması gereklidir. Hastalık gibi bir sebepten dolayı salona gelemeyecek olan adaylar noterden alınmış vekâletname ile bir başka kişiyi görevlendirebilirler. Mazeretler il yerleştirme komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

Hekimler yerleştirme işleminden nasıl haberdar olacak?

İl sağlık müdürlüğünün ve Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacaktır.

Emekli hekimler aile hekimliğine başvurabilir mi?

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmuş hekimler kamu görevlisi olmayan tabip yerleştirmeleri usulüne göre müracaat edebilirler.

Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeler kimler tarafından yapılır?

Sözleşmeyle çalıştırılacak aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile sözleşme imzalamaya Vali veya görevlendireceği merci yetkilidir.

Aile hekimliğinde sözleşme süresi ne kadardır?

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmelerin süresi bir yıl olup, bütçe yılı itibarıyla düzenlenir.

Aile hekimliğinde sözleşme giderlerini kim tarafından karşılanır?

Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) Bakanlıkça karşılanır.

Sözleşme imzalayan personel eski kadrolarını ve iş güvencelerini kaybedecek mi?

Aile hekimliği uygulamasında sözleşme imzalayan personelin eski kurumlarından ücretsiz izinli sayılırlar ve kadrolarıyla ilişkileri devam eder eğer sözleşmeleri herhangi bir nedenle fes olursa eski kurumlarına tekrar geri dönerler.

Sözleşme imzalamış aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları atama talebinde bulunabilir mi?

25.05.2010 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde, yönetmelikte düzenlenen hükümler dışında özür durumu gibi farklı nedenlerle naklen atamanın yapılamayacağı fakat atanma talebinde bulunan personelin memur olarak görev yaparken sözleşmeli statüye geçti ise memuriyete tekrar dönmeden tayin talebinde bulunabileceği belirtilmiştir.

4/B sözleşmeli personel ile 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personel aile sağlığı elemanı olabilir mi?

Evet olabilir. 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyenlerin pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içindeki aile sağlığı merkezlerinde çalıştırılması sağlanarak düzenlenecektir. Aynı durum 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelden aile sağlığı elemanı olarak çalışmak isteyenler içinde geçerlidir.

Aile hekimliğinde çalışma saatleri nasıl olacaktır?

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalışırlar. Bu da haftalık çalışma süresi 40 saate tekabül eder. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Çalışma saatleri içerisinde poliklinik gün ve saatleri ayrıca belirtilir. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dâhil edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda çalışma saatlerine bağlı kalınmaksızın çalıştırılabilirler.

Aile hekimleri mesai saatleri dışında nöbet tutacaklar mı?

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır. Ancak hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim sayısı altı ve altıdan az ise mesai saatleri dışındaki adli tıbbi hizmetler ve acil sağlık hizmetleri; toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezde çalışan hekimler ve aile hekimleri tarafından münavebeli olarak icap nöbeti şeklinde, toplam hekim sayısı altıdan fazla ise münavebeli olarak aktif nöbet şeklinde yürütülür.

Aile hekimine ücret ödemesi ne zaman yapılacaktır?

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının yerel sağlık idarelerine bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde yapılır.

Aile sağlığı elemanlarının ücretleri aile hekimleri tarafından mı karşılanıyor?

Aile Sağlığı Elemanlarının ücretleri doğrudan devlet tarafından ödenmektedir. Ancak aile hekimini ihtiyacı üzerine ek olarak aile sağlığı elemanı ile anlaşırsa bu kişinin ödemelerinden aile hekimi sorumludur.

Aile sağlığı merkezi olarak sağlık ocağı binasını kullanmak tercih edilirse kira verilecek mi? Bu kirayı kim belirleyecek?

Daha önce sağlık ocağı binası olarak kullanılan binalar aile hekimlerine kira karşılığı verilmektedir. Bu kira bedelleri Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

Kamuda çalışmayıp aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimine yapılan ödemeler farklımıdır?

Kamuda çalışmayan hekim statüsünde aile hekimliği sözleşmesi yapan hekimlerle kamuda çalışırken aile hekimliğini seçerek sözleşme imzalayan hekimler arasında kurum farkından dolayı bir ücret farkı yoktur.

Aile hekimleri temizlik hizmetleri için personel çalıştırabilirler mi?

Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler.

Misafir hastalar için ek ödeme yapılacak mı?

Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez..

Daha önce bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmuş hekimler tekrar çalışma hayatına aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşme imzalarlarsa emekli maaşları kesilecek mi?

Evet, bu nedenle çalışmaya başladıklarında bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir.

Aile hekimliği uygulamasında çalışan personel emekli ikramiyesi alacak mı?

Sözleşmeli aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının kadroları ile ilişkisi devam ettirilerek her yıl düzenli olarak kadro ' derece ilerlemeleri ile intibakları yapılarak kayıtlara işlenir. Sosyal güvenlik kurumu mevzuatı ile kazanmış olduğunuz emekli ikramiyesi hakları eskiden olduğu gibi devam edecektir.

Aile hekimleri laboratuar hizmetlerini nasıl karşılayacaklar?

Tanı ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ya da laboratuar tetkikleri aile sağlığı merkezlerinde yapılabilir. Aile hekimlerinin istediği laboratuar tetkikleri öncelikle halk sağlığı laboratuarı olmak üzere müdürlüğün uygun gördüğü bir laboratuarda yaptırılır. Bu laboratuarların seçiminde iç ve dış kalite kontrol programlarının uygulanıyor olması dikkate alınır.

Aile hekimliği uyum eğitimine il dışından hekimler alınabilir mi?

İl dışından da uyum eğitimi almak için başvurabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz ilin  il sağlık müdürlüğüne dilekçe vermeniz gerekmektedir.

Aile Sağlığı merkezlerinin fiziki özellikleri nelerdir?

Aile sağlığı merkezi kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanı tek aile hekimi için 60 metrekare olmalıdır. Birden fazla hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir. Aynı zamanda Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde geçen diğer mevzuat hükümlerini de sağlaması gerekmektedir.

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) nedir?

AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi), Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında görev yapacak aile hekimi ve sağlık personelimizin kullanımı için hazırlanmış bir bilgisayar programıdır. AHBS, temelde şu fonksiyonları yerine getirmek üzere tasarlanmıştır:
a) Vatandaşlarımızın, T.C. Kimlik Numaraları esas alarak aile hekimlerine kayıt edilmesi,
b) Aile hekimliği uygulamasının mevzuatına uygun olarak, vatandaşlarımızın sağlık ilgilerinin ve aile hekimlerinden aldıkları sağlık hizmetinin elektronik ortamda kayıt altına alınması,
c) Kayıt altına alınan bilgilerin, Bakanlık Merkez Teşkilatında yer alan Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veri tabanına elektronik ortamda aktarılması,
d) Elektronik Sağlık Kaydı (ESK)'da ki hasta dosyalarının, yetkiler dâhilinde ve gerektiğinde elektronik ortamda diğer aile hekimleri tarafından erişilebilmesi,
e) Aile hekimleri ile Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi arasında karşılıklı mesajlaş gönderilebilmesi,
f) Aile hekimlerinin yaşadıkları her türlü sorunu (teknik, idari sorunlar gibi) Bakanlığa ve İl Müdürlüğüne iletebilmesi
g) Aile hekimine verilen sağlık hizmetine dair raporlama desteğinin sağlanmasıdır.

Aile hekimliği uygulamasında Adli tabiplik hizmetleri ile acil hizmetler nasıl verilir?

Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde otopsi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde otopsi mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince yapılır.
Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür.
Entegre sağlık hizmetinin sunuldugu yerlerde ve hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür

Aşılama hizmetleri nasıl yapılacaktır?

Bireysel aşılama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlıkça yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.

Gezici sağlık hizmeti nedir? Nasıl yapılır?

Sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti planlanır. Daha sonra yapılacak değişiklikler ilgili aile hekimlerinin de görüşleri alınarak her yıl Aralık ayının başında müdürlükçe belirlenerek Bakanlığın onayına sunulur. Aile hekimine gezici sağlık hizmeti için kayıtlı nüfusun sayısına göre yönetmelikte belirlenen hükümler kapsamında ziyaret sayıları ve saatleri belirlenir. Aile hekimi; köy ve mahalle muhtarları ile kurum yetkilileri vasıtasıyla en geç bir önceki ayın son iş günü saat 12.00 ye kadar programının duyurulmasını sağlar

Gezici sağlık hizmeti için planlama nasıl yapılır?

Coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere aile hekimi tarafından yapılır. 750 kayıtlı kişiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde sağlık hizmeti planını sözleşme döneminin ilk ayında aylık olarak yapar, toplum sağlığı merkezine bildirir ve bunu sözleşme döneminin sonuna kadar uygular.

Gezici sağlık hizmetinin plan ve uygulaması nasıl yapılacaktır?

Aile hekimi her ayın sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet raporunu toplum sağlığı merkezine bildirir. Zorunlu hallerde de aile hekimi her türlü gezici hizmet planı değişikliğini bölgesindeki toplum sağlığı merkezine en kısa sürede önceden bildirir.